producerat av xponent

Vedtægter

Vedtægter – Komiteen Pro Venezia Danimarca

Præambel.

I 1998 tog Ambassadør Troels Munk og Kgl. Bygningsinspektør David Bretton-Meyer sammen med Francesco Morelli initiativ til at oprette Komiteen Pro Venezia Danimarca (PVK) til støtte for bevaringen af Venezias kulturskatte. Baggrunden herfor er, ligesom for alle de øvrige støttekomiteer, som findes i en lang række lande, de voldsomme oversvømmelser Venezia har været udsat for særligt i 1966, 1979, 1986 og 2008 – og senest i efteråret 2019. Disse oversvømmelser har medført omfattende skader på mange af de unikke kultur- og kunstskatte, som Venezia rummer. Venezia appellerer derfor kraftigt støttet af UNESCO om international støtte til den omfattende bevaringsindsats, som byen ikke alene kan magte. Troels Munk og David Bretton-Meyer fandt støtte til tanken om en selvstændig dansk indsats hos en lang række personer fra alle sider af det danske kulturliv i videste forstand og støttekomiteen fik fra starten godt 50 medlemmer. Det praktiske arbejde har været varetaget af et blandt medlemmerne udpeget præsidium på 7 personer. Troels Munk var den første præsident med David Bretton-Meyer og Francesco Morelli som vicepræsidenter. Præsidenthvervet overgik ved Troels Munks død til forfatteren Thomas Harder og i 2010 overtog Ambassadør Henrik Rée Iversen hvervet. Hovedvisionen har fra starten været at kombinere den danske støtte med etableringen af et dansk refugium/kulturcenter – et Casa Danese i Venezia. I 2005 blev der på initiativ af direktør Bjarne Hastrup dannet en venneforening til støtte for Casa Danese og PVK’s arbejde. I 2005 opnåede PVK brugsret i 30 år over en fløj af San Michele klostret mod at restaurere den pågældende fløj. Bygningen blev gjort nødtørftigt i stand, således at Casa Danese kunne modtaget gæster, som var indstillet på at acceptere stedets primitive charme. Projektet er nu afviklet da de kommunale krav umuliggjorde en fortsættelse efter den oprindelige plan. Behovet for fortsat indsats er ikke mindsket, så komiteen fortsætter.

§ 1 Navn og hjemsted.

Komiteen Pro Venezia Danimarca (PVK) er en privat, upolitisk og non-profit selvejende institution med hjemsted i København.

§ 2 Formål

Komiteens primære formål er at virke for et dansk bidrag til bevarelse af de kulturelle værdier i Venezia, der uden indsats ved restaurering og bevaringsarbejder står i fare for forfald eller udslettelse.

§ 3

Med afsæt i det primære formål vil Komiteens bestræbelser i øvrigt være orienteret mod et dansk venetiansk kulturelt samarbejde med videre perspektiver, udstrakt til såvel den private som den offentlige sektor i Danmark og Italien. I disse sammenhænge vil kontakter og forhandlinger med de relevante autoriteter og institutioner i Venezia blive varetaget af Komiteen direkte med den pågældende myndighed.

Komiteen vil i sit virke arbejde for at kulturelle, studie- og uddannelsesmæssige aktiviteter vil blive tillagt høj prioritet.

§ 4. Midler.

PVK’s midler tilvejebringes gennem tilskud fra legater, fonde, det offentlige og private gaver i og uden for Danmark.

PVK hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue.

§ 5. Samarbejde med andre.

Komiteen byder velkommen til samarbejde med og bistand fra alle, der – individuelt eller i organiseret form f.eks. som støttegruppe omfattende fysiske eller juridiske personer – tilkendegiver forståelse for og interesse i at Komiteens formål nyder fremme.

§ 6. Det internationale samarbejde.

I sit virke vil Komiteen holde nær kontakt med de bestræbelser, der med tilsvarende overordnede målsætninger udfoldes af komiteer og sammenslutninger i andre lande. Dette vil bl.a. ske gennem det samarbejde som er etableret under navnet ”Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia”.

§ 7 Præsidiet.

Komiteens arbejde ledes af et præsidium på mindst 5 medlemmer. Præsidiet konstituerer sig med en af dets midte valgt præsident, en vicepræsident, en sekretær, en kasserer samt efter behov yderligere 1-5 medlemmer. Valg af præsidiets medlemmer sker for fem år ad gangen, hvorefter præsidiets medlemmer enten udtræder eller genvælges.

Præsidiet skal sammensættes således, at relevante spidskompetencer er repræsenteret. Disse kompetencer omfatter særligt: Engagement i PVKs vision, byggeteknisk indsigt, juridisk sagkundskab, relevant forretningsmæssigt kendskab, viden om italienske forhold og generel ledelsesmæssig kompetence.

Intet præsidiemedlem kan fortsætte som sådant, såfremt et flertal af medlemmerne på et præsidiemøde med et sådant punkt på indkaldelsens dagsorden er imod.

Skulle præsidiet grundet udtræden af et eller flere af dets medlemmer ikke være fuldtalligt, træffer Komiteen beslutning om supplering.

Præsidiet består ved disse reglers vedtagelse i november 2019 af følgende medlemmer:

Ingeniør Francesco Morelli, Præsident

Advokat Ejvind Sandal, Kasserer og Vicepræsident

Marianne M. Bech, medlem af Præsidiet

Charlotte Mollerup, medlem af Præsidiet

Lorena Morelli, medlem af Præsidiet

Gitte Sandal,  sekretær og webmaster

§ 7 Præsidiets opgaver og forretningsgang.

Præsidiet træffer selv beslutning om sin organisation og forretningsorden.

Præsidiet varetager alle Komiteens administrative forhold og tegner Komitéen udadtil gennem Præsidenten eller af vicepræsidenten hver for sig.

Der udarbejdes referater fra præsidiets møder med angivelse af de trufne beslutninger. Disse skal godkendes af præsidiet på det næstfølgende møde.

Præsidiet/bestyrelsen udarbejder inden udgangen af marts en årlig rapport om PVK’s virke tillige med et regnskab, som revideres af en dertil udpeget autoriseret revisor. Rapport og regnskab offentliggøres på PVK’s hjemmeside.

 

§ 8 Vedtægtsændring og opløsning.

Ændring i nærværende vedtægter kan foretages ved en af Præsidiet med 2/3 flertal truffet beslutning.

Tilsvarende procedure kommer til anvendelse i tilfælde af forslag om opløsning af Komiteen. Eventuelle midler til rådighed ved opløsningen tilfalder den i Venezia domicilerede internationale samarbejds-organisation, jf. § 6 in fine.

 

København november 2019

Francesco Morelli   Ejvind Sandal,  Præsident og Vicepræsident